sticker.fan
Nhãn dán cho WhatsApp
menu
Fuck
nhãn dán
nhãn dán
nhãn dán
nhãn dán
Thông tin
person Susanita Lizeth GC
insert_invitation 14-09-2023

share Chia sẻ trang này
Thêm vào WhatsApp bằng Sticker Maker
Yêu cầu

WhatsAppWhatsAppGoogle PlayApp Store

Sticker MakerSticker MakerGoogle PlayApp Store


Hướng dẫn

- Tải xuống tập tin .wastickers.
Bấm vào đây:
Fuck(StickerFan)_kxf9d.wastickers ↗️


- Mở bằng 'Sticker Maker'.

- Bấm vào 'Thêm vào thư viện của tôi'.

- Bấm vào 'Thêm vào WhatsApp'.